SİZDEN BİZE

 

Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
BEZEMER, Dirk (professor of economics at the University of Groningen, the Netherlands) and Michael HUDSON (research professor of economics at the University of Missouri, Kansas City, and a professor at Peking University)
[Makaleyi ileten Dr. Serdar Şahinkaya’ya (A.Ü./S.B.F.) teşekkürlerimizle.] 
Finance is Not the Economy Journal of Economıc Issues, Vol. L No. 3, September 2016.’ ; (http://michael-hudson.com/category/articles/; August 18, 2016)   August 18, 2016     
Kuruç, Bilsay, Prof.Dr. (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)  Sanayi, Geçmişten Geleceğe ve Sanayi 4.0 TMMOB Makina Mühendisleri Odası ‘2015 Sanayi Kongresi’inde sunulmuştur; 11-12 Aralık 2015, İMO Teoman Öztürk Salonu, Ankara...
Bu sunum gözden geçirilmiş biçimiyle www.inovasyon.org’ta yer almaktadır. 
11 Aralık 2016     
Yeldan, Erinç, Prof.Dr. (BİLKENT Üniversitesi)  1930 Sanayi Kongresi’nden, Sanayi 4.0’a 27 Nisan 2016 günlü Cumhuriyet gazetesinin ‘Ekonomi Politik’köşesinde yayımlanmıştır.  27 Nisan 2016     
Şahinkaya, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)  1930 Sanayi Kongresi “Bir Hesaplaşma mı?” Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 21 Nisan 2016’da yaptığı sunuş...
Bu çalışma ilk biçimiyle 13 Subat 2008’de Türkiye Ekonomi Kurumu’nda (Ankara) sunulmuştur. 
21 Nisan 2016     
Küçükkiremitçi, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası) ve Serdar Şahinkaya, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 
“Türkiye Sanayileşmek Mecburiyetindedir” TMMOB-MMO’nun düzenlediği “başka bir sanayileşme mümkün” konulu Sanayi Kongresi’nde sundukları bildiri (11-12 Aralık, 2015).  11-12 Aralık 2015     
Koç, Mustafa (Prof. Dr., Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Toronto, Kanada)
 
Ortak Aklı Aramak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda” konulu Güz Semineri (13-14 Kasım 2015); “Dışsal Belirleyiciler (1): Dünyada Tarım ve Gıda, Genel Eğilimler” konulu oturumda yaptığı sunuş... Müellif tarafından Dünya Gıda dergisi ve www.inovasyon.org için, küçük farklarla yeniden kaleme alınmış biçimiyle...  Ocak, 2016     
Uysal, Hilmi (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.) ve H. Tuğrul Atasoy (Prof. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.)  İnsan işgücünün artı-değer üretme yeteneğinin biyolojik kökeni üzerine bir deneme Bilim ve Ütopya; Kasım, 2014;
www.inovasyon.org; 20.06.2015 
Kasım 2014     
Candemir, Yücel, Prof. Dr. (İTÜ)  Bozkırdaki Çekirdek ya da CHP’nin Olay Projesi - “Merkez Türkiye”: Bazı Düşünceler. Bu yazı 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce kaleme alınmış, ama yayımlanması, yazarınca bilinçli olarak, oy verme süresinin bitmesinden sonraya bırakıldığı için 08 Haziran 2015’te www.inovasyon.org’ta yer almıştır.  08 Haziran 2015     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF)  Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu? 19 Nisan 2014’te İnönü Vakfı’nda yaptığı sunum  19 Nisan 2014     
Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı  Türkiye Enerji Görünümü: Ocak 2015/Sunum 03 Şubat 2015     
Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı  Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 03 Şubat 2015 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.  03 Şubat 2015     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF)  Sanayileşmekten Vazgeçen Türkiye’nin Hal-i Pür Melali Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri’inde yaptığı sunum, 14 Ocak 2015, Ankara.   14 Ocak 2015     
KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)  Yüksek Katma Değer, Yüksek Teknoloji ve 2023 Hedefleri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu.  24 Ocak 2014     
KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)  Türk İmalat Sanayii (Temel Bazı Özelliklerine Göre AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırmalı Bir Analiz) TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur.  20 Aralık 2013     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF Öğretim Elemanı)  1998–2012: İmalat Sanayinin Gerileme Dönemi TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur.  20 Aralık 2013     
TKB adına hazırlayan: Dr. Serdar ŞAHİNKAYA, (SBF Öğretim Elemanı ve TKB Kıdemli Uzmanı)  TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) Savunma Sanayine Yönelik İmalat Sanayi Raporu Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına hazırlanmıştır, Ağustos 2013, http://www.oran.org.tr/  Ağustos 2013     
EŞİYOK, B. Ali (Türkiye Kalkınma Bankası’nda Kıdemli Uzman / Ekonomist)  Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı: Sürdürülebilir Mi? İktisat ve Toplum dergisinin 31-32. sayısında (Mayıs-Haziran 2013) yayımlanmıştır.  Mayıs 2013     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı)  2012 Yılı Biterken Türk İmalat Sanayii Üzerine: “Bizim Evin Halleri” / Onlar Ne Yapmış?/ Ve Bir Detoks Programı Önerisi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı (6–7 Aralık 2012), Sanayide Sorunlar ve Planlama başlıklı oturumda sunulmuştur.   6-7 Aralık 2012      
EŞİYOK, B. Ali (Türkiye Kalkınma Bankası’nda Kıdemli Uzman Ekonomist)  Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Temmuz 2012, Cilt: 49, Sayı: 569.  Temmuz 2012     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni)  Türkiye Sanayileşme Tarihinden İki Kesit: Birinci Sanayi Planı 1933 ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011 –2014) 3.Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat- 2 Mart 2012 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir.  29 Şubat 2012     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni)  Sanayileşme ve Bölgesel Kalkınmaya Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011–2014) Üzerinden Kısa Bir Bakış 3.Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat- 2 Mart 2012 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir.   16 Aralık 2011      
SÖNMEZ, Sinan, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü)   Sermaye Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme (I) İktisat ve Toplum Dergisi’nin 11. sayısında yayımlanmıştır (2011).  Aralık 2011     
SÖNMEZ, Sinan, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü)   Sermaye Birikimi Rejimi ve İhracata Yönelik Sanayileşme (II) İktisat ve Toplum Dergisi’nin 12. sayısında yayımlanmıştır (2011).  Aralık 2011     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni)  Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011–2014) Üzerine Gözlemler Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 2011/5 sayısında yayımlanmıştır.  Mart 2011     
KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)  Türkiye Sanayi Strateji Belgesi Temelinde İmalat Sanayinin Yapısal Analizi Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 2011/5 sayısında yayımlanmıştır...........  Mart 2011     
AL, Umut, Dr. (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)  Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nca 2008 Haziran’ında kabul edilen Doktora Tezi / www.inovasyon.org, 15 Ocak 2009.  15 Ocak 2009     
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)  Devrim Arabaları: “Ya Yaparsak! ...” www.inovasyon.org, 12 Kasım 2008.   Kasım 2008     
TREWAVAS, Anthony (Edinburgh Üniversitesi) / Çeviren: Selim ÇETİNER, Prof. Dr. (Sabancı Üniversitesi)   “Amatör Tarımcılar Kültü Gıda Arz Güvencesini Tehdit Ediyor [The cult of the amateur in agriculture threatens food security]” Trends in Biotechnology, Volume 26, Issue 9, September 2008, Pages 475-478. Türkçesi: www.inovasyon.org, 21 Ekim 2008.   Eylül 2008     
GÜRLEK, T. Bilgehan (Yönetim Danışmanı)   “Yenilikçi Proje Yönetimi Değerlendirmesi” www.inovasyon.org; 07 Ağustos 2008.  07 Ağustos 2008     
IŞIK, Yusuf (İktisatçı)   “2023 Türkiye’sinde Bilgi ve Teknoloji Yönetimi” Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 04 Temmuz 2008 tarihli sayısında yayımlanmıştır.  Haziran 2008     
IŞIK, Yusuf (İktisatçı)   “Avrupa’da Bilim ve Teknolojinin Geleceği Konulu Yüksek Düzeydeki Konferans” ve Sonuçları 8-10 Ekim 2007 tarihleri arasında Lizbon’da düzenlenen “Avrupa’da Bilim ve Teknolojinin Geleceği Konulu Yüksek Düzeyde Konferans”a katılan Yusuf Işık’ın (DPT) konferansa ilişkin notları ve görüşülen konular üzerinde, Konferans sırasında ifade ettiği görüşleri.  Mayıs 2008      
SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)   “Teknoekonomi Politikalarının Işığında” Ulusal Yenilik Sistemi ve İnsan Faktörü Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı: 165, Mart 2008.  Mart 2008      
TÜREL, Oktar, Prof. Dr. (ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi)  Türkiye’de Sanayi Politikalarının Dünü ve Bugünü TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2007 Sanayi Kongresi’ne (14-15 Aralık 2007) sunulan bildirinin genişletilmiş versiyonudur.   Şubat 2008      
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)   Türkiye Ekonomisinin Seyir Defterinden Kolaj: 2007’den 2008’e Stratejik Analiz, Ocak 2008, Sayı: 93, sayfa: 74-76.  Ocak 2008      
IŞIK, Yusuf (İktisatçı)  Küresel Sorunların Çözümünde Bilgi Ekonomisinin Açtığı Perspektifler 14 Kasım 2007’de İstanbul’da Kalite Kongresi’nde yaptığı sunuş  Kasım 2007      
ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)   Bankacılık, Devlet ve Kalkınma Stratejisi İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 13–16 Haziran 2006, Malatya; "Ulusal Finans Politikaları" konulu VII. Oturum, 15 Haziran 2006.   Haziran 2007 (Site’mizde yer aldığı tarih)     
SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)   Ulusal Yenilik Sistemi ve Kurumsal Arayışlar: ‘Teknoekonomi Enstitüleri’ Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı 154; Nisan, 2007.   Nisan 2007      
ÇETİNER, Selim, Prof. Dr. (Sabancı Üniversitesi)  "Türkiye ve Dünyada Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvencesi: Sorunlar ve Öneriler" 2002 yılında, Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün (BİLKENT Üniversitesi) editörlüğündeki Avrasya Dosyası, Moleküler Biyoloji ve Gen Teknolojileri Özel Sayısı'nda yayımlanan bu makale, www.inovasyon.org'ta yayımlanmak üzere, müellifince 2006 Kasım'ında yeniden gözden geçirilmiştir.   30 Kasım 2006     
IŞIK, Yusuf (İktisatçı)  “2023'te Türkiye Ekonomisi” 29 Ekim 2006 günlü Radikal'in Özel Eki'nde yayımlanan aynı başlıklı yazının birkaç değişiklik ve ilave içeren versiyonu.  29 Ekim 2006     
Küçükkiremitçi, Oktay (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)   "Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Performansının Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2005 Dönemi)" İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 13-16 Haziran 2006, Malatya; "Sanayileşme ve Ulusal Sanayi Politikaları" konulu IV. Oturum, 14 Haziran 2006.  14 Haziran 2006      
SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)   “Teknoloji Endekslerinden Süzülen İktisadi Gerçekler” Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 30 Haziran 2006 tarihli sayısında yayımlanmıştır.   30 Haziran 2006     
Tuncel, H. Suat, Dr. (TUNCEL Mühendislik)   “Otomotiv’de Türkiye ne yapmalı?” Cumhuriyet Bilim-Teknik dergisinin 2 Nisan 2005 tarihli, 941’inci sayısında, aynı başlıkla yayımlanmıştır; sayfa 20-21.   02 Nisan 2005      
SOYAK, Alkan, Doç. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)  “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Sanayi Politikası Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım” TMMOB, Ölçü Dergisi, Aralık 2005, ss. 61-69’da yayımlanmıştır.   Aralık 2005     
IŞIK, Yusuf.  “Lizbon Stratejisi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Bilgi Ekonomisi Doğrultusunda Gelişme Perspektifleri” Bu çalışmanın ilk taslağı 16 Kasım 2005’te İstanbul’da KALDER tarafından düzenlenen 14. Ulusal Kalite Kongresi’nde sunulmuştur.  Aralık 2005      
KARAÖZ, Murat, Yrd. Doç. Dr., (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü) ve Mesut ALBENİ, Yrd. Doç. Dr., (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü)  “Türkiye’de Teknoloji Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye’de Patent Aktivitesi” III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, “Yeni Ekonomi” konulu oturumda sundukları bildiri, 7-8-9 Ekim 2004, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.  Ekim 2004      
ÇAKMAKÇI A. Mete, Ph.D., (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı [TTGV] Teknoloji Politikaları, Strateji  “Supporting RTDI in Growth SMEs from a compliance with EU programs perspective [Büyümeye elverişli KOBİ’lerde ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin Avrupa Birliği programlarındaki bakış açısına uygun olarak desteklenmesi]” Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Poitier Üniversitesi (Fransa), Akdeniz Üniversitesi-Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi ve Antalya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” Kolokyumu, 9-10 Eylül 2004, Talya Otel, Antalya.  Eylül 2004     
SAYGILI , Şeref, Dr., (İktisatçı; BDDK, Baş Uzman [daha önce: DPT, Stratejik Araştırmalar Dairesi, Planlama Uzmanı])   “Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu” Saygılı, Şeref, Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu , DPT Yayın No. 2675, Temmuz, 2003.   Temmuz 2003      
KELLECİ, Mehmet Ali, İktisatçı, DPT Uzmanı  “Bilgi Ekonomisi ve İşgücü Piyasası: Eğilimler, Fırsatlar ve Riskler” Kelleci, Mehmet Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, DPT Yayın No. 2674, Temmuz, 2003.   Temmuz 2003      
Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü)  "Üniversitelerimize Toplu Bakış ve Yayın Etkinliklerinin Çeşitli Göstergelerle Analizi" Bilim ve Ütopya Dergisi, Temmuz 2003 Sayısında yayımlanmıştır.   Temmuz 2003      
ÇAKMAK, Ahmet, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi)   “Globalleşen Dünyada Türkiye'nin Yeri” Prof. Dr. A. Çakmak'ın bu çalışması 2003 Mayıs'ında Kadir Has Birincilik Ödülünü aldı.   Mayıs 2003      
Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı)  “Türkiye'de AR-GE Politikalarının Kısa Değerlendirilmesi” 7 Mart 2003 Ulusal Kanal "Halk Üniversitesi" Programının Sunu Notları  Mart 2003      
Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü)  “Ülkemizin Yayın Sıralamasına Eleştirisel Bir Bakış” Bilim ve Ütopya dergisi, Mart 2003'te yayımlanmıştır.   Mart 2003     
Selçuk KARAATA   “İnovasyonun Önemi: Teknoloji ve Girişimci Finansmanı” Işık Üniversitesi İşletme Kulübü'nde yaptığı sunuş  5 Kasım 2002      
Selçuk KARAATA and Umut EKMEKCİ  “Wind Energy and Technological Diffusion Process in Turkey”   July 14, 2002      
Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü)   “1974-2001 Döneminde Ülkemizdeki Bilimsel Yayın Performansının Kısa Değerlendirilmesi” Bilim ve Ütopya dergisi, Mayıs 2002'de yayımlanmıştır.   2002      
Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU   “Ar-Ge Göstergeleri Üzerinde Uluslararası Karşılaştırmalı İstatistiksel Bir İnceleme” Beton Prefabrikasyon dergisi, Temmuz-Ağustos 2001, sayı 59'da yayımlandıktan sonra, İşletme ve Finans dergisi, Kasım 2001, sayı 188, s.71-87 ve Bilim ve Ütopya dergisi, Aralık 2001, sayı 90, s.42-52 'de yayımlanmıştır.  2001      
...  ... ...  ...     

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002